Privacy

 

Privacy Policy 29 mei 2018

Haerhuys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haerhuys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Haerhuys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Haerhuys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haerhuys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Adres.

• (Zakelijk) Telefoonnummer;

• (Zakelijk) E-mailadres;

• Geslacht.

• Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Haerhuys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat u klant bent bij Haerhuys en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Haerhuys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haerhuys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Haerhuys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers Persoonsgegevens van medewerkers worden door Haerhuys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geboortedatum;

• Salarisgegevens;

• Kopie ID;

• BSN-nummer;

• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Haerhuys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

• Het verzorgen van de (financiële) administratie;

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het verzorgen van een online boekingsysteem.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn Haerhuys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij u hierover een melding. Bij een bezoek aan onze website kunnen we onderstaande cookies gebruiken.

Functionele cookies Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Deze zullen in tegenstelling tot de niet- functionele cookies zonder toestemming worden geplaatst.

Cookies voor statistieken Sportinstituut Rosalie gebruikt cookies om webstatistieken (Google Analytics/Gosquared) bij te houden. Deze gegevens gebruiken we om onze website telkens zo goed mogelijk in te richten voor een betere online ervaring. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s het meest worden gelezen, welke browser er gebruikt wordt. De statistieken zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren.

Functionele cookies en analytics cookies worden altijd geplaatst. Volgens de privacywetgeving mogen deze cookies zonder toestemming worden geplaatst.

Tracking cookies Op deze website maken we ook gebruik van tracking cookies. Deze cookies maken gerichte advertenties mogelijk en helpen ons de effectiviteit van een campagne voor een nieuwe tentoonstelling of evenement te meten.

Niet alle advertenties maken gebruik van cookies. Als je geen toestemming geeft voor de tracking cookies kun je nog steeds advertenties van Sportinstituut Rosalie tegenkomen.

Blokkeren van cookies Uiteraard kunt u de cookies blokkeren. Dit verschilt per browser en kan via de browserinstellingen aangepast worden. Houdt er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

Cookies achteraf verwijderen Na een bezoek aan deze website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Ook dit verschilt per browser en kunt u in de instellingen wijzigen.

Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Haerhuys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Haerhuys Akerstraat 40 6416 HE Heerlen info@haerhuys.nl